Friday, May 19, 2006

Toast sa Bagong Kasal

Kina Danny at Joy


Ngayong umaga ng mga umaga, saksi tayo sa bagong yugto ng buhay nina Danny at Joy. Isang kuwento ng pag-ibig na tila itinadhanang mangyari. Dating magkakilala noong kabataan nila, nagkahiwalay at tulad ng mga masayang resolusyon, muling nagkita at nagkaibigan sa Friendster. Gayunpaman, hindi magtatagumpay ang virtual na pag-ibig kung walang batayang historikal at kasaysayang ng pagpapaunlad nito.

Natitiyak nating pagyayamanin pa ng ating pagsaksi ang pag-iibigang ito. Kay Danny, tiyak na mas bubuti ang kanyang fashion sense, magiging mas sensitibo at mas malikhaing tao. Kay Joy, ang politikal na komitment para sa transformasyong panlipunan at ang pasaning maliit ngunit marangal na sweldo ng guro sa U.P. Tutunghayan na lamang natin lahat ang dokumentasyon ng kanilang pagmamahalan sa website ni Danny.

Kanina sa misa, sinabi at pinirmahan ang mga salitang, “for better or for worse, for richer or for poorer, in sickness or in health….” Kung sa kanilang dalawa lamang ay alam naman nila ang kanilang tinahak na landas, kaya wala nang kaning maaring iluluwa. Ang panata ng kasal ay panata ng pakikiisang dibdib, pakikipagkapwa-tao hindi lamang sa mga ikinasal kundi para sa kapantayang panlipunan. Ito ang panata para sa lipunang malaya at mapagpalaya.

Kina Joy at Danny, mabuhay kayo, mabuhay ang ating panata. Mabuhay ang bagong kasal!

28 Disyembre 2004

No comments: